K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała - Doradztwo i Szkolenia K.A.V. Monika Michasiewicz-Krzątała - Doradztwo i Szkoleniaspace space

Strona główna

Upoważniony Przedsiębiorca (eng. Authorised Economic Operator – AEO).

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach celnych. Na mocy art. 5a Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) została powołana instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy. Celem wprowadzenia tej zmiany było podniesienie bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego.

Zmiana ta dotyczy wszystkich podmiotów związanych z obrotem towarowym z krajami z poza Unii Europejskiej (UE), w tym m.in. eksporterów i ich dostawców, importerów, spedytorów, firm logistycznych, spedycyjnych i transportowych, agencji celnych, operatów portów morskich i lotniczych.

Uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy jest potwierdzane świadectwem/certyfikatem AEO wydanym przez właściwy organ celny. Świadectwo wydane w jednym z krajów UE obowiązuje na terenie całej Wspólnoty.

Podobne wymogi bezpieczeństwa zostały wprowadzane (np. w USA C-TPAT) lub będą wdrażane we wszystkich krajach członkowskich Światowej Organizacji Ceł (WCO). Trwają prace nad umowami, które pozwolą na wzajemne uznawanie świadectw wydanych we Wspólnocie oraz w innych krajach WCO (tj. USA, Kanada, Japonia, Chiny oraz Norwegia i Szwajcaria).

W zależności od rodzaju świadectwa, które chce uzyskać przedsiębiorca, musi on spełnić określone przepisami prawa warunki i kryteria m.in. w zakresie zgodności z prawem celnym i wymogami bezpieczeństwa.

Ubieganie się o świadectwo AEO jest dobrowolne, nie ma sankcji, ustawodawca przewidział jedynie przywileje dla wiarygodnych przedsiębiorców AEO.

Należy jednak podkreślić, iż 1 stycznia 2009 weszły w życie kolejne zmiany w przepisach celnych. Zmianie uległy m.in. zasady wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych. Przedsiębiorca, który chce uzyskać takie pozwolenie, musi spełnić warunki i kryteria zbliżone to tych, które stawia się przedsiębiorstwom ubiegającym się o certyfikat AEO.

Jednocześnie wyznaczono 3 letni okres przejściowy, w którym obecnie wykorzystywane pozwolenia na uproszczenia muszą zostać zweryfikowane według nowych zaostrzonych kryteriów. Przedsiębiorstwa, które nie spełnią tych kryteriów nie będą mogły dłużej korzystać z procedur uproszczonych. Pierwsze kontrole mogą rozpocząć się już w pierwszym kwartale 2009r.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w procesie przygotowania i ubiegania się o świadectwo AEO; chcecie przygotować zespół, który poprowadzi projekt w przedsiębiorstwie; macie pytania – służymy pomocą.

Szczegółowe informacje na temat naszych usług znajdą Państwo na stronie Doradztwo.

Formularz kontaktowy